บริการต่างๆ ที่สามารถใช้ผ่าน CIMB THAI Internet Banking สำหรับลูกค้าองค์กร

บริการต่างๆ ที่สามารถใช้ผ่าน CIMB THAI Internet Banking สำหรับลูกค้าองค์กร มีอะไรบ้าง

สอบถามสถานะรายการ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการธุรกรรมทางการเงินว่า้เคยทำรายการประเภทใด วันใดบ้าง รวมทั้งหมายเลขอ้างอิงของระบบ บัญชีผู้โอน สกุลเงิน จำนวนเงินและสถานะของรายการ ซึ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ รายการสำเร็จ รายการไม่สำเร็จ รายการส่งกลับ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปดู รายละเอียดของแต่ละรายการเพิ่มเติม เช่นบัญชีผู้โอน บัญชีผู้รับโอน จำนวนเงิน ผู้ทำรายการ รวมทั้งข้อความสั้นๆ เพื่อเตือนความจำ

สอบถามข้อมูลบัญชี
สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีของบริษัทและของทุกบริษัทในเครือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจะประกอบด้วย เลขที่บัญชี สกุลเงิน ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินที่ถอนได้ จำนวนเงินที่เช็ครอเรียกเก็บ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี จำนวนเงินที่ถอนได้ จำนวนเงินที่ไม่สามารถถอนได้ และวันที่ทำรายการครั้งล่าสุด

สอบถามรายการเดินบัญชีย้อนหลังและวันปัจจุบัน
เป็นบริการที่ช่วยตรวจสอบรายการเดินบัญชีของบริษัทได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลัง 6 เดือน โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกบัญชีและช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดู รวมทั้งประเภทของรายการที่ต้องการให้แสดง เช่นแสดงเฉพาะรายการฝากและถอนหรือเช็คเท่านั้น นอกจากนี้แล้วยังสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลเรียงตามวันที่ หรือเรียงตามเลขที่เช็ค

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท
สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับซีไอเอ็มบี ไทย โดยต้องเป็นบัญชีชื่อเดียวกันและได้ลงทะเบียนไว้ในระบบบริการ CIMB THAI Internet Banking ซึ่งจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ การระบุวันที่โอนเงิน ผู้ใช้บริการสามารถระบุวันโอน ณ วันนั้น หรือ กำหนดวันที่ล่วงหน้าได้ (ขณะที่ทำการสั่งโอนล่วงหน้าจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอเพื่อรอโอนเงินออกจากบัญชี) นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการโอนเงิน โดยระบุให้ทางธนาคารแจ้งผล การโอนเงินให้ทราบผ่านทาง E-Mail ได้

บริการโอนเงินให้กับบัญชีผู้อื่นที่เป็นบัญชีซีไอเอ็มบี ไทย หรือต่างธนาคาร สามารถโอนเงินจากบัญชีซีไอเอ็มบี ไทย ของบริษัทไปยังบัญชีบุคคลอื่น ที่เป็นบัญชีซีไอเอ็มบี ไทย หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นของบริษัท หรือของบุคคลอื่นได้โดยบัญชีปลายทางของธนาคารอื่นจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้นและได้มีการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถระบุวันโอน ณ วันนั้น หรือกำหนดวันที่ล่วงหน้าได้ (ขณะที่ทำการสั่งโอนล่วงหน้าจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอเพื่อรอโอนเงินออกจากบัญชี) นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการโอนเงิน โดยระบุให้ทางธนาคารแจ้งผลการโอนเงินให้ทราบผ่านทาง E-Mail ได้

บริการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการต่างๆตามที่ธนาคารให้บริการเช่น บริการชำระค่าสาธารณูปโภคบริการการชำระ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บริการชำระค่าภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งกำหนดเป็นวันชำระล่วงหน้าหรือวันปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็นรอบการชำระล่วงหน้าได้ เช่น ทุกสัปดาห์ทุก 2 สัปดาห์ หรือทุกเดือนเป็นต้น

บริการขอรายการเดินบัญชี
สามารถขอรายการเดินบัญชี (Statement) ที่ธนาคารเป็นผู้ออกและรับรอง โดยจัดส่งรายการเดินบัญชีตามคำสั่งไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หรือไปรับได้ที่สาขาที่ท่านต้องการ

บริการการสั่งซื้อสมุดเช็ค
สามารถบริหาร และจัดการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเช็คได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ CIMB THAI Internet Banking ธนาคารจะจัดส่งเช็คไปยังบริษัทของท่านตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือสามารถมารับได้ที่สาขาที่ท่านต้องการ

บริการตรวจสอบสถานะเช็ค
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะเช็คผ่านบริการ CIMB THAI Internet Banking บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

บริการอายัดเช็ค
การอายัดเช็คผ่านบริการ CIMB THAI Internet Banking จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่บริษัทพร้อมทั้งยังสามารถติดตามผลการอายัดผ่านบริการตรวจสอบสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry)