BizChannel@CIMB
 

ประกาศ
       เนื่องจากธนาคารธนชาตจะมีการควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2011 เป็นต้นไป

       ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าการควบรวมดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารใหม่ ดังนั้นหากท่านต้องการโอนเงินไปยังธนาคารนครหลงไทย กรุณาตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของบัญชีผู้รับโอนอีกครั้ง ก่อนทำรายการโอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ TBHotline โทร 0-2626-7771

 

ใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART Next day)
        เงินโอนตั้งแต่ 1 - 2,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียม 12 บาท/รายการ

        ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อมายัง TB Hotline โทร. 0-2626-7771

 


 
Log on

       
แจ้งเตือนกรณี Phishing เว็บไซต์ รายละเอียด

ABOUT SSL CERTIFICATES